Groeien in geloof en liefde

Als je gaat trouwen, moet er van alles geregeld worden. Je gaat niet een maand van tevoren een zaal reserveren. Je gaat ook niet pas een week van tevoren kijken wat je aantrekt. Er zijn wel mensen die het zo doen, maar als je een beetje normaal doet, plan je zoiets belangrijks als je huwelijksdag lang van tevoren.


Op deze pagina delen wij een stukje verdieping met jullie. Het gaat daarbij om liefde, maar ook om de liefde van God en Jezus voor jullie als gezin. Waar sta ik? Herken ik mij in wat er wordt geschetst? Is er iets waarin we samen kunnen groeien? Drie punten: 

 • Geloven in God.
 • De liefde van God beleven.
 • Met God spreken.

 


 God er bij betrekken: geloven in God

 

“Gelukkig die godvrezend zijt,
de weg des Heren gaat. -
Ge zult de vrucht van eigen arbeid eten,
tevreden en voorspoedig zult ge zijn.
Uw vrouw daarbinnen in uw huis
is als een rijk beladen wijnstok.
En als olijventakken rond de stam,
zo staan uw kinderen om uw tafel.-
Ja, zo wordt elke men gezegend
die eer geeft aan de Heer.
U zegene de Heer uit Sion;
moogt gij Jeruzalem welvarend zien,
zolang uw dagen duren;
Moogt gij de kinderen van uw kinderen nog aanschouwen.
Vrede zij Israël!” 
(
Ps. 128, 1-6)

 

Met deze tekst begint paus Franciscus zijn document ‘Amoris Laetitia’ (de ‘vreugde van de liefde’ in vertaling), over de betekenis van het huwelijk in onze tijd.

Een beeld van geluk als gave, kinderen als zegen, maar ook de vrees voor God.

Voor veel mensen in onze tijd is de vraag of God bestaat er één. Sommigen zeggen ja.

Maar of God ook in ons leven een rol speelt, is twee. Voor veel mensen is dat niet meer zo.

Toch is heel het leven van mensen niet alleen het werk van mensen. God heeft de wereld geschapen met de twee eerste mensen, omdat Hij van de wereld houdt. De mens is gemaakt naar zijn beeld, en God blijft van de mens houden, wat hij ook doet. Hij blijft niet onverschillig aan de zijlijn staan (of hoog in de hemel als je wilt) maar kijkt naar ons om. Bijzonder als mensen van elkaar houden en een gezin stichten.

Het is in de aanloop op jullie huwelijk misschien goed om het geloof in de bijbelse God die van ons houdt, weer eens op te frissen.

 • Lees er over.
 • Ga misschien eens meer bidden of lezen in Gods Woord, de Bijbel.
 • Praat er over met elkaar.
 • Neem de tijd voor God.Wij bieden een klein boekje aan, waarin heel het katholieke geloof kort bij elkaar staat.

“Op het spoor van God’. Je kunt het gratis HIER DOWNLOADEN.

 

Op sommige plaatsen wordt ook een goede geloofscursus aangeboden: Sycamore.

Zoek maar eens op die naam, misschien kun je samen met anderen de films bekijken en praten over je geloof.

 


Het is echt belangrijk dat je voor je ‘ja’ zegt tegen elkaar, dieper met je geloof bezig bent. Zonder geloof, of als slechts één van beide partners gelooft en de ander niet, is het heel lastig om echt van harte ‘ja’ te zeggen tegen wat de Kerk van je vraagt in het katholiek huwelijk. Neem de uitdaging om met je geloof bewust bezig te zijn, dan ook héél serieus!
 

God er bij betrekken: de liefde van God beleven

   

"Gij moet naar de hoogste gaven streven. Maar eerst wijs ik U een weg die verheven is boven alles. Al spreek ik met de tongen van engelen en mensen: als ik de liefde niet heb, ben ik een galmend bekken of een schelle cimbaal. Al heb ik de gave van profetie, al ken ik alle geheimen en alle wetenschap, al heb ik het volmaakte geloof dat bergen verzet: als ik de liefde niet heb, ben ik niets. Al deel ik heel mijn bezit uit, al geef ik mijn lichaam prijs aan de vuurdood: als ik de liefde niet heb, baat het mij niets. De liefde is lankmoedig en goedertieren; de liefde is niet afgunstig, zij praalt niet, zij beeldt zich niets in. Zij geeft niet om schone schijn, zij zoekt zichzelf niet, zij laat zich niet kwaad maken en rekent het kwaad niet aan. Zij verheugt zich niet over onrecht maar vindt haar vreugde in de waarheid. Alles verdraagt zij, alles gelooft zij, alles duldt zij. De liefde vergaat nimmer."

 (1 Kor. 12-13) .

Streven naar de hoogste gave. Dat is Paulus’ Hooglied van de liefde. Liefde is het fundament waarop bruid en bruidegom hun relatie bouwen. Als je niet van elkaar houdt, houdt het op.

Maar achter die prachtige tekst van Paulus over de liefde, zit een diepere laag. Want menselijke liefde is mooi en heeft vele van de eigenschappen die Paulus noemt, maar de liefde tussen twee gedoopte mensen is altijd ook de afspiegeling van de liefde van God in Jezus Christus.

Gevende liefde

Wij zijn kinderen van God, de Geest van liefde is ons geschonken en dus is alles wat Paulus zegt ook een gedragen-zijn door Jezus zelf. “Zij geeft niet om schone schijn, zij zoekt zichzelf niet, zij laat zich niet kwaad maken en rekent het kwaad niet aan. Zij verheugt zich niet over onrecht maar vindt haar vreugde in de waarheid.”

Het menselijke, zeg maar: nobele en ook lichamelijke van de liefde is niet het enige bij christelijke liefde. Het is liefde voor gerechtigheid en waarheid, maar ook totaal-gevende liefde aan de ander, jezelf op de tweede plaats zetten als dat nodig is.

Barmhartige liefde

Liefde die barmhartig is, die kan vergeven, die net als de Vader is. Liefde die niet altijd verdiend is. Eerlijk is eerlijk: dát, gevende, onbaatzuchtige barmhartige liefde, is het hoogste waarnaar mensen moeten streven, ook in een huwelijk.

Mensen trouwen met elkaar omdat ze verliefde liefde delen (amor), maar mensen blijven trouw aan elkaar omdat ze in gevende en barmhartige liefde delen (caritas). In het begin is het ‘lieve schat’ voor en na, voel je je ook zelf steeds in de zevende hemel met elkaar, maar allen die langer gehuwd zijn, weten dat het leven ook ‘sorry schat’ is, en: ‘OK schat, ik vergeef je, we gaan verder’.

De hoogste gave van liefde waar we naar streven is de Geest van barmhartige liefde, die ook kan geven als het voor jezelf minder fijn is, zoals ook de Vader zijn liefde voor ons mensen heeft getoond toen Jezus voor ons zijn leven gaf – uit liefde – niet omdat wij het als zondige mensen verdienden, maar omdat de Vader ons wilde beminnen juist als zondige en gebroken mensen.

De Geest die vuur en liefde is, maar die volgens het evangelie van Pinksteren ook wordt gezonden om te vergeven. En in die hoogste liefde delen bruid en bruidegom en dankzij die liefde kunnen ze samen oud en gelukkig worden. Als genade. Als gave. Daar streven we naar in het gezin.

Trouwe liefde


Omwille van God leggen we bij een huwelijk veel nadruk op ‘trouwen’. Dat je van elkaar wilt houden voor de rest van je leven dat is je gegeven en de basis. Maar de belofte die bruid en bruidegom aan elkaar doen is dat je trouw blijft.

Een verbond. Omdat ze allebei gedoopt zijn, komt God die in Jezus met hen al een verbond van trouw was aangegaan, die beloofde dat Hij jullie als zijn geliefde kinderen altijd met zijn liefde zal omgeven, erbij.

Die God gaat de belofte aan elkaar bezegelen zoals dat heet. Bruid en bruidegom zeggen ja, beloven elkaar nooit meer te verlaten in goede en kwade dagen tot de dood, en God bindt daar als het ware een strik omheen en plaatst daar zijn zegel van de Geest op zoals bij het Vormsel voor ieder afzonderlijk.

Zodat het nooit meer los gaat. Dat is het sacrament.

Bruid en bruidegom delen in een eeuwig Verbond van gevende liefde, trouw, barmhartigheid in de kracht van de Geest.

De hoogste gave.

 

Paus Franciscus, Amoris Laetitia 20

Met deze blik van geloof en liefde, genade en verplichting, menselijk gezin en goddelijke Drie-eenheid, kijken wij naar het gezin dat het Woord van God toevertrouwt aan de handen van man, vrouw en kinderen, opdat zij een gemeenschap van personen vormen die het beeld is van de eenheid tussen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De activiteit van voortplanting en opvoeding is op haar beurt een weerspiegeling van het scheppingswerk van de Vader. Het gezin is geroepen het dagelijks gebed te delen, de lezing van het Woord van God en de eucharistische communie om de liefde te doen groeien en steeds meer te veranderen in een tempel waarin de Geest woont.

Paus Franciscus, Amoris Laetitia 72

Het Sacrament van het huwelijk is niet alleen een sociale overeenkomst, een leeg ritueel of alleen maar een uiterlijk teken van inzet. Het Sacrament is een gave gegeven voor de heiliging en redding van de echtgenoten, want
"omdat zij elkaar toebehoren, door middel van het sacramentele teken, tonen zij samen de betrekking zelf van Christus met de Kerk aan. Daarom roepen de echtgenoten voor de Kerk voortdurend op wat op het kruis is gebeurd; zij zijn voor elkaar en voor de kinderen getuigen van het heil waaraan het sacrament hen deelachtig maakt." (H. Johannes Paulus, Familiaris Consortio)

Het huwelijk is een roeping, in zoverre het een antwoord is op de specifieke roeping de huwelijksliefde te beleven als een onvolmaakt teken van de liefde tussen Christus en de Kerk. Daarom moet de beslissing om te huwen en een gezin te vormen de vrucht zijn van de onderscheiding van een roeping. 

God er bij betrekken: met God spreken in gebed

   

Op de dag van jullie huwelijk vragen jullie om Gods zegen. Wat betekent dat, ‘vragen’? En helpt het?

Als je wat vraagt aan God, dan ga je er van uit dat God ook luistert. Anders heeft vragen natuurlijk geen zin. Je vraagt ook niet aan de televisie of die jullie zegent. Je kunt alleen iets vragen aan levende personen die ook oren hebben om te luisteren en verstand om je vraag te begrijpen.

Het is daarom logisch dat je niet alleen vráágt om zegen, maar dat je ook gelóóft dat Degene die je mag zegenen ook bestaat, en een luisterend oor heeft.

Christenen geloven dat God bestaat, dat Hij een persoon is die kan luisteren, en dat Hij een naam heeft. Wij noemen God ‘Vader’. Hoe weten we dat?

Als mensen iets aan God vragen, dan noemen we dat ‘bidden’. Natuurlijk, bidden is méér dan vragen. Bidden is eigenlijk: met God in contact komen. Luisteren naar zijn woorden is ook bidden. Je op God concentreren is ook bidden. Dank-je-wel zeggen voor alle goede dingen is ook bidden. Maar heel vaak beginnen we met God iets te vragen.

Helpt dat nou, bidden?

 • Als je luistert naar Gods woorden, dan kun je daar wat aan hebben, heel veel zelfs, want de Bijbel is een heel inspirerend boek waar meer dan een miljard mensen op aarde zich door laten leiden.
 • Als je je op God concentreert, kan je dat heel veel rust en vrede geven, als je je zorgen kunt vergeten en begrijpt dat er dingen zijn die belangrijker zijn dan alleen maar hier en nu. 
 • Als je God bedankt voor van alles, dan ga je anders tegen de dingen aankijken, minder hebberig en vanzelfsprekend.
 • Als je God iets vraagt… zou dat dan allemaal zinloos zijn?
A family that prays together, stays together. “Een gezin dat samen bidt, blijft ook samen.” Die uitspraak is van niemand minder dan van de heilige Moeder Teresa, de zuster van de allerarmsten in Calcutta. Zij wist, dat zij het werken in de sloppen en krottenwijken, midden tussen stervende mensen, niet zou volhouden als ze niet samen met haar zusters bleef bidden. Als je leeft in de roes van geld en genot, zou je God wel eens kunnen vergeten. Maar zo is het leven niet. Denk je dat je als gezin samen, zonder God kunt? Dat je alle tegenslagen van het leven aankunt zonder zijn hulp?
 
Een gezin dat niet bidt, of waar niet in God wordt geloofd, heeft het gewoon moeilijker omdat ze daar alles op eigen kracht moeten doen. Aan de buitenkant lijken gelovige en ongelovige gezinnen misschien net zo gelukkig, maar de gelovigen weten wat de anderen missen. Dat wil niet zeggen dat als mensen aan God iets vragen ze het ook per se krijgen. Als God alleen maar Sinterklaas zou spelen, zou iedereen wel in Hem geloven. Zo is het niet. Bidden is een combinatie van luisteren, met Hem bezig zijn, danken en vragen. In de combinatie ligt de kracht. Alles bij elkaar krijg je inzichten en antwoorden, soms niet meteen, maar het helpt wel, ook als je veel moeilijkheden tegenkomt en God niet alle vragen meteen beantwoordt.
 
Als je je goed wilt voorbereiden op je huwelijksviering in de kerk, en ook daarna van Gods zegen wilt profiteren, is het natuurlijk goed om nu te beginnen met de relatie wat te onderhouden. Nu beginnen met bidden. Nu in de voorbereiding een moment van rust inbouwen en eens met God bezig zijn.

 • Nu beginnen met eens heel gericht te luisteren naar zijn Woord. Heb je geen Bijbel? Geen nood, ze zijn overal te koop. En anders kom je een heleboel bijbelteksten tegen als je in het menu ‘viering samenstellen’ naar de huwelijksdienst gaat kijken. Neem bijvoorbeeld elke dag één tekst uit het keuzemenu en lees die met aandacht. Dan ben je al heel wat aan het bidden.
 • Nu beginnen met je af en toe eens op God te concentreren. Dat lijkt heel zwaar, maar als je begint met na te denken dat Hij overal aanwezig is, dan ontdek je Hem ook in de schoonheid van de natuur en de liefde van medemensen. Als je dan ook eens denkt aan wat je in de Bijbel hebt gelezen, dan kun je heel wat met God bezig zijn. En dat hoeft ook geen uren te duren. Vijf of tien minuten per dag, wat is dat nou? Veel meer hoeft het heus niet meteen te zijn.
 • Nu beginnen met God eens te bedanken. Als je gaat trouwen, dan is daar toch heel veel reden toe? Dat je elkaar hebt gevonden, dat je elkaar mag liefhebben? Is dat niet iets om dankbaar voor te zijn? Voor het leven, voor de gezondheid, voor alle materiele dingen die je hebt gekregen? Voor het eten dat je toch maar elke dag zo overvloedig op tafel kunt zetten? Als je alleen al eens elke dag voor en na het eten zou bidden, en ’s avond voor het slapen heel bewust ‘dank je wel, God’ zou zeggen…
 • Nu beginnen met God te vragen wat je nodig hebt. Als je met die andere dingen ook nu begint, dan is God al dichtbij, dan is Hij een vriend. Dan heb je voor nu en de toekomst een band met Hem en dan mag je ook wat van Hem verlangen. Alles waar je nu in de aanloop op je trouwen mee bezig bent, kun je met God bespreken. Hem vragen dat Hij je helpt bij je huis, je plannen, je gezondheid, de keuzes die je maakt. Als je al elke dag opstaat en voor je wat gaat doen aan Hem denkt en Hem even vraagt: “God, wilt U mij helpen bij alles wat ik vandaag doe?”

Een betere voorbereiding op je huwelijksdag is er niet. Straks God vragen om zegen, en nu al leren bidden. 

God, sinds de dag van de schepping rust uw zegen op ons; onder uw zegenende hand worden mensen gelukkig en wordt uw wereld bewoonbaar. Hoor dan welwillend ons gebed en geef ons die willen gaan trouwen de rijkdom van uw zegen. Mogen wij in onze verbondenheid als man en vrouw groeien in een liefdevolle eensgezindheid van hart en ziel en het geluk van elkaar bevorderen. Dat vragen wij U door Jezus Christus onze Heer Amen.

 


Onze Vader, die in de hemel zijt, uw Naam worde geheiligd, uw Rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren; en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.